Støttede projekter 2020

Her kan du læse hvilke projekter der har opnået støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Slå i gang puljen 2020
Model jernbane

Klargøring af loft til bygning af modelbane

Sydfyns Modeljernbane Klub 87.
6.2.21. Tilsagn 10.000 kr.
Vi i har klubaften hver torsdag på 1. salen af Korinth Station, hvor alle er velkommen. Tirsdag formiddag er der ekstra muligheder for pensionister, her mødes alle pensionisterne i klubben og bygger modelbane.
Vi har fået anvist 1. salen på Korinth gamle station, som består af en lille lejlighed samt et stort uisoleret loftrum. Lejligheden har vi selv sat i stand, men loftrummet skal laves af en tømrer.
Kontaktperson: Svend Poulsen, skpoulsen34@gmail.com
Kajak

Eventyr i vandhøjde – kajakfællesskab for unge

KFUM-Spejderne i Nr. Lyndelse
6.2.21. Tilsagn 10.000 kr.
Projektet går ud på at anskaffe kajakker til KFUM-spejderne i Nr. Lyndelse, så vi kan tage spejderne i alderen 14-18 år med ud at sejle. Derudover vil 8.-9. klasserne på Nr. Lyndelse Friskole og Carl Nielsen skolen også blive tilbudt at tage med på tur, hvor de vil få oplevelsen af at sejle i kajak, men også et indblik i, hvordan det er at gå til spejder. På den måde kan lokalområdet tilbyde dem et nyt fællesskab og en alderssvarende aktivitet i naturen. For at kunne tage de unge med ud for at sejle, kræver det, at en myndig person med kajakinstruktørbevis kan tage med. En del af projektet går derfor også ud på, at tilbyde medlemmerne i spejdergruppen
kajakinstruktørkurser, så der altid vil være en, der kan tage dem med på tur.
Kontaktperson: Laura Uhre Pedersen, laur8219@gmail.com
Unge uderum

Nyt udemiljø til udskolingen

Ryslinge Friskole
6.2.21. Tilsagn 10.000 kr.
Udskolingen på Ryslinge Friskole ønsker at etablere et udemiljø der appellerer til unge teenager og som indbyder til et mere aktivt udeliv i løbet af deres skoledag.
Udemiljøet skal danne ramme for et inspirerende udeareal, der skal fremme de unge menneskers glæde ved et aktivt udeliv og derved bidrage positivt til deres
sundhed og trivsel.
Projektets overordnede mål er, at forebygge inaktivitet blandt teenager, som kan have store helbredsmæssige konsekvenser. Ligeledes at give de ældste elever nogle udearealer, hvor der både kan foregå læring samt sociale aktiviteter.
Det er et ønske at etablere et nyt udeareal med bordbænkesæt, bevægelsesredskaber og andre aktiviteter, der appellere til de ældste elever.
Redskaberne kan indgå i undervisningen. Man kan opnå forståelse for geometriske begreber som størrelse, form og symmetri. Måling af afstand og fart. Tankegangs- og ræsonnementskompetence. Forståelse for tyngde – og centrifugalkraften.
Kontaktperson: Henriette Thingholm, henriette@maegaardsvej.dk

 

Ungdomsskole

Genstart af Ungdomsklubben på Herringe gl. skole

Rudmekompagniet
6.2.21. Tilsagn 9.000 kr.
Genstart af Ungdomsklubben på Herringe gl skole
Vi mangler et musikanlæg og et bordtennisbord ved vores genstart af ungdomsklubben i Rudme.
Vores ungdomsklub er en velfungerende lille klub for unge fra 4. klasse og opad. De mødes hver onsdag aften. Efter nedlukning siden marts er vi ved at starte vores
hårdt ramte ungdomsklub op igen. De unge har behov for at kunne mødes igen udenfor skoletid.
Ungdomsklubben holder til på den gamle skole i Herringe der er indrettet meget interimistisk med donationsmøbler og ting og sager som stammer fra lokalsamfundet.
Kontaktperson: Tyge Mortensen, tygemortensen@gmail.com
Hjemmeside

Hjemmeside til Mit Midtfyn

01.11.20. Tilsagn 10.000 kr.
Mit Midtfyns hjemmeside er ved at blive etableret, og som skal samle alle 7 lokalråd og Ringe på en hjemmeside.
Kontaktperson: Gitte Jørgensen/ Gunnar Landtved, gunnar@landtved.dk

Levende julekalender

En levende julekalender – Årslev

Årslev-Sdr. Nærå Lokalråd
25.10.20 Tilsagn 8.000 kr.
Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd ønsker at bidrage til fællesskabet i vores by med lidt ekstra hygge og fornøjelse for både børn og voksne i disse Coronatider.
Derfor har vi fået ideen til at lave “En levende julekalender” i og for Årslev / Sdr. Nærå i december 2020.
Ideen går ud på, at der hver dag 1. – 24. december skal åbnes en låge på Polymeren. Bag lågen gemmer en årslevborger sig med en god julerelateret historie. Enten oplæsning eller fortælling som livestreames.
Kontaktperson, Susanne Berner, susberner@gmail.com
Vild natur

Mangfoldige natur- og kulturmøder på Freltoftevej 10”

Fælleden, Freltofte
30.10.20. Tilsagn 10.000 kr.
I løbet af knap en måned med en stribe møder i landsbyen, lykkedes det at sælge anparter nok til naboer og lokale, til at kunne rejse mere end 850.000 kr. til køb af kroen.
Kroen har desværre ligget næsten ubenyttet hen i nogle år, og var derudover indretningsmæssigt sidst tidssvarende tilbage i 50’erne. Stilstanden i bygningen har skabt fugtproblemer og alle forslag og
tanker om at skabe et lokalt samlingssted blev hurtigt forkastet.
Arealet er ca. 5.000 m2 stort og ligger som en lang, smal skråning fra “hovedgaden” ned mod Vindinge Å, tæt på dens udspring. Områdets og arealets topografi gør at et ældre kildevæld måske vil kunne genskabes, og der derved kan skabes grobund for en række sjældne kildevældsplanter.
Under alle omstændigheder vil arealet kunne understøtte en mangfoldig mose/vådbundsvegetation. Det Midtfynske landskab og jordbunden derunder er meget forskelligartet på grund af en fortid som randområde efter den sidste istid, og det vil derfor fint kunne forsvares at udlægge dele af kro-arealet som f.eks. næringsfattig grus-vegetation eller ler- /næringsrig bakkevegetation. Mange muligheder for hjemmehørende “vild natur” står åbne, og der er mange nærliggende lokaliteter, hvor nemt der kan samles “pode-plante-materiale”.
Der er tillige mange gode ønsker i landsbyen til kulturel benyttelse af arealet og de foreløbige ideer til kulturel benyttelse er i retning af bålhytte, klatretræer, legeområde m.m. Opgaven består derfor i høj grad i at flette de kulturelle elementer sammen med de “vilde elementer”, og skabe et areal som kræver et minimum af vedligeholdelse og stadigvæk ser fint ud om 20 år.
Kontaktperson: Gitte Bork, bergstedt-bork@axios.dk

 

Naturrum

Service plads for Haastrup Bjerge

Grundejerforeningen “Fællesskabet Haastrup”
10.10.20 Tilsagn 10.000 kr.
Projektet skaber mulighed at undervisning kan flytte helt ud i naturen som er unik på dette sted med søer med fisk og bakker sjældne sommerfugle sjældne planter og dyr.
Ligeledes vil vi gøre pladsen så handicapvenlig som muligt da de har også er behov for at han komme ud i naturen.
Haastrup Bjerge blev opkøbt af FMK og Haastrup Udviklingsråd
Nu er der opkøbt af “Haastruppere” et hus som støder op til arealerne og det er videresolgt til FMK til nedrivning. I den aftale skal vi (Haastruppere ) indrette pladsen så den kan bruges til undervisningsbrug mm.
Vi har i projektet en plantegning som kommunen har principgodkendt, dog skal der af krav fra BYG laves Bygningstegninger med beregninger
Kontaktperson: Niels Peter Ellegaard, npelleg7@gmail.com
LAN Party

LAN party Rudme

Rudmekompagniet
25.9.20. Tilsagn 5.000 kr.
Formålet med projektet er at få unge fra lokalsamfundet til at skabe et billede af deres fremtidige lokalsamfund. Det gøres i et gamer univers bygget op digitalt på en spilleplatform faciliteret af to unge kunstnere fra Holstebro. Projektet henvender sig til unge og afvikles i hhv Ryslinge, Ringe og Rudme og kaldes Den Utopiske By. I Ryslinge er det en 6. klasse på Ryslinge Friskole der afvikler det ifm med undervisningen. I Ringe er det på FGU hvor en lærer afvikler det ifm deres projektundervisning. I Rudme er det kun frivillige som står for det hele, for en bredt sammensat flok af unge fra hele lokalsamfundet og i alle aldre.som et LAN party over 24 timer den 26. til 27. september.
Kontaktperson: Tyge Mortensen, tygemortensen@gmail.com

Landmåler

Landmåler til “Det grønne område” i Katterød

Katterød forsamlingshus
25.9.20. Tilsagn 10.000 kr. 
Vores grønne område i Katterød er kommunens, som vi har i mange år haft en mundlig aftale om vi holder det og bruger det. Da vi skal opføre en bålhytte på området er vi stødt på problemer, da arealet er anført som vejareal dermed
kan vi ikke søge byggetilladelse til bålhytten.
Der er kun en løsning, nemlig omlægning af matriklen og det kræver en landmåler,
derefter får vi brugsret over området.
Kontaktperson: Lene Lassen Dreyer, lassen.dreyer@gmail.com
Biodiversitetspark

Engen ved Sandegyden Faaborg

Engen ved Sandegyden
At gøre Fåborg grønnere og attraktiv tilgængelig.
Beplantning med vilde naturlige vækster som nøddebuske, røn, syren og enkelte
hvidtjørn. Fugle og insekt biotopisk.
Hele arealet på ca. 100 x 90 meter skal kun slåes i bugtede Stier.
Tanken er at området skal kunne passe sig selv, og omkringboende vil forsøge at
vedligeholde området.
Kontaktperson: Hans Tønnesen, hatoenn@gmail.com
Lyø Ecape

Lyø Escape

Voldsom Svale ApS
23.8.20. Tilsagn 10.000 kr.
Med Lyø Escape ønsker vi at sætte Lyø på kortet, og inddrage så mange Lyøboere
som muligt. Der vil være aktiviteter både for sejlere, publikum og købmænd. Der vil være live musik, og mad og hygge om aftenen.
Målet er, at Lyø Escape bliver en årlig begivenhed, som allerede næste år vil vokse i
antal deltagere.
Kontaktperson: Anders Kraft, hello@hly.dk
Markedsdag

Markedsdag i Dømmestrup

Dømmestrup forsamlingshus
23.08.20. Tilsagn 7.400 kr.
Dømmestrup Marked – samle så mange af Dømmestrups ca 200 beboere til en
hyggelig og social markedsdag
Kontaktperson: Freja Armose Storm, frejaarmose@gmail.com
Bord-bænkesæt

Fliser til Bord/bænkesæt i Hillerslev

Hillerslev Sogns Lokalråd
9.7.20. Tilsagn 4.000 kr. 
Vi har fået lov til at stille 2 stk. vedligeholdelses fri bordebænkesæt på Hjemlys Fri- og Efterskole grund, som fungerer som en lille pauseplads ved deres bolbane/græsplæne. Borgerne i byen kan benytte pausepladsen i de tidsrum, hvor de ikke selv gør brug af det. Der er til gavn for borgerne i Hillerslev, at de kan tage et hvil selvom at det er privat grund.
Kontaktperson: Pia Knæhus Autzen, lokalradet@gmail.com
Ryslinge skulpturpark

Udvikling af Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge Skulpturpark
9.7. Tilsagn 10.000 kr.
Skulpturparken har igangsat 4 delprojekter for opgradering af Skulpturparken. Parken er en meget væsentlig del af helheden i lokal området.
Parkener er til gavn for både voksne og børn, hvor oplevelsen af varieret
beplantning, skulpturer og bænke skaber nærhed til byen og egnens befolkning.
Kontaktperson: Erik Rahn Jensen, kerahn@jensen.mail.dk
Jazz

Jazz-dage i Rudme

Jazz dage i Rudme
14.5. 20 Tilsagn 10.000 kr.
2 dage med live-jazz med både lokale talenter og etablerede musikere fra både nær og fjern. Musik, der i denne tid, hvor festivaller, koncerter og meget andet er aflyst, skal glæde både det nære lokalsamfund og på national basis, da musikken livestreames direkte ud via de sociale medier – samtidig med, at et lille publikum fra lokalsamfundet, hvis regeringens restriktioner tillader det, kan komme og opleve det fysisk. Vi har allerede mødt stor opbakning til tiltaget blandt musikerne, som hungrer efter at komme ud og spille deres musik. Vi har derved både store og små fra lokalsamfundet og store kanoner på den etablerede jazz-scene, der vil komme og spille.
Kontaktperson: Emil Madsen, Ludvig- og Viktoria Søndergaard, emiilmadsen@icloud.com
Online kommunikation

Lokalrådene går online

Landsbyhøjskolen
25.3.20. Tilsagn 10.000 kr.
I denne coronatid er der behov for at man kan mødes på nye måder online.
Lokalrådene kan her spille en vigtig rollebåde for at få udbredt brugen af online
video kommunikation.
Dette initiativ skal have til formål at styrke kommunikationen i lokalsamfundene
mellem borgere, lokalråd og kommune. Målet er at få så mange lokalråd online på
konferencesystemet ZOOM, indenfor de næste få uger i coronakrisens første fase. Med de nye online mødemuligheder har man mulighed for at række ud til en større del af borgerne i lokalsamfundene.
Kontaktperson: Tyge Mortensen, tygemortensen@gmail.com
E-sport

E-sport

Årslev Boldklub
25.3.20. Tilsagn 5.000 kr.
Opstart af e-sport turnering under DBU. Der skal investeres i diverse udstyr til at
skabe de nødvendige rammer for at byens børn og unge kan mødes om en gang e-sport i klubben. Vi kan med dette tiltag fange de unge mennesker, som ikke i udgangspunktet fristes af direkte fysiske sportsaktiviteter, men som stadig vil have glæde af at kunne mødes i klubfællesskabet.
Kontaktperson: Lars Bo Nielsen, formand@aarslevboldklub.dk
Fil optagelse

Markedsføring af Byfilm om Årslev-Sdr. Nærå

Årslev – Sdr. Nærå lokalråd
25.3.20. Tilsagn 1.495 kr.
Etablering af en YouTube kanal og googlekonto til brug for bl.a. byfilm.
Kontaktperson:  Susanne Berner, susberner@gmail.com
blomsterfrø

Blomsterfrø

Fynsland
14.5.20.  2 x Tilsagn 15.480 kr. 
Blomsterfrø til plantning langs vejrabatter for at øge muligheden for bier og insekter og gøre oplevelsen af Faaborg-Midtfyn Kommune stærkere med blomster bræmmer langs landevejene
Kontaktperson: Gunnar Landtved, E-mail: ,gunnar@landtved.dk