Vedtægter for Fynsland

§1 Status og hjemsted
Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er en paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.
Organisationen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. (Begrebet lokalråd dækker over foreninger, der med selvstændige vedtægter, repræsenterer og arbejder for udvikling af lokalsamfund. Foreninger kan bærer andre navne end lokalråd).

§2 Formål og virke
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling
og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalrådene i Faaborg- Midtfyn Kommune med det overordnede formål at medvirke til udvikling og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund. Organisationen kan fungere som bindeled mellem lokalrådene og Faaborg-Midtfyn Kommune samt øvrige relevante myndigheder og organisationer.

§3 Opgaver

Organisationen tegner og er forsikringstager af den kollektiv erhvervs og arbejdsskadeforsikring
for lokalrådene.
Organisationen opgave er;

 • formidling af relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder til gavn for   lokalsamfund, lokalråd og kommune
 • varetagelse af overordnede fælles interesseområder for lokalsamfundene i relation til kommunen og andre myndigheder.
 • at styrke dialogen og samskabelse mellem beslutningstagere og borgere i forhold til udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur i lokalområderne
 • at koordinere udarbejdelsen af overordnede visioner og politikker for lokalsamfundene

Organisationens opgave kan endvidere være at;

 • inspirerer til udveksling af ideer i lokalråd, i egnene og mellem lokalsamfundene
 • være støttende og koordinerende i relation til de enkelte lokalråd og egnene
 • støtte til etablering og drift af projekter på tværs af lokalsamfund
 • understøtte de enkelte lokalråd og egne i udførelsen af deres opgaver
 • repræsentere lokalsamfundene i relevante udvalg og organisationer.

§4 Organisering med repræsentantskab, egne og bestyrelse

Øverste myndighed for Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er et repræsentantskab med 2 til 3 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.
Repræsentantskabet ledes af en bestyrelse (Fynsland) på 6 til 9 medlemmer valgt af repræsentantskabets medlemskreds.
Repræsentantskabet virker i det daglige ved en organisering i 3 egne:
Faaborgegnen – Ringeegnen og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.
Egnene følger de af Faaborg-Midtfyn Kommune udpegede egnsgrænser.
Egnene udgøres af 1 til 3 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd.
Disse repræsentanter udpeges for en 1 årig periode.
Hvert af egnene vælger forud for Fynslands årsmøde i februar 2 til 3 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.

I tilfælde af at repræsentantskabet i en egn ikke har etableret et samarbejdsorgan, påhviler det lokalrådene i denne egn at vælge 2 til 3 repræsentanter til at indgå i Fynslands bestyrelse.
Disse repræsentanter skal ligeledes være valgt forud for Fynslands årsmøde i februar.
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke vælges til Fynslands bestyrelse.

§5 Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed

Bestyrelsen (Fynsland) konstituerer sig senest 28 dage efter Fynslands årsmøde, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Sekretæren og kasserer kan vælges uden for bestyrelsen. Er dette tilfældet, vil sekretæren skulle deltage i bestyrelsesmøderne men ikke have stemmeret, og kassereren kan deltage i bestyrelsesmøder, når der vurderes behov herfor og ligeledes ikke have stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i bestyrelsen afholdes i udgangspunktet hver anden måned, eller når der skønnes behov herfor.

Møder indkaldes skriftligt af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Møder kan dog i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Møder skal også indkaldes af formanden, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer udtrykker skriftligt ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.
Møder i Fynsland kan afholdes som samarbejdsmøder, hvor repræsentanter fra andre organisationer, kan inviteres med.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden, der forelægges repræsentantskabet til orientering.
Sekretæren skriver beslutningsreferater fra bestyrelsen møder.
Fynslands funktion og opgaver er alene af overordnet og koordinerende karakter, og kan omhandle flg.;

 • at være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur i lokalområderne
 • at repræsentere borgere i lokalområderne interesser i relevante udvalg.
 • at arbejde for øget samspil og samskabelse mellem borgere, lokalråd, egne og kommune, for at sikre attraktive og bæredygtige lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestyrelsen kan repræsentere Fynsland/lokalrådene i §17,4 udvalg nedsat af Faaborg-Midtfyn Kommune, og kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen.
Personer uden for lokalråd kan deltage som medlem af sådanne udvalg.
Samtlige udvalg skal altid have mindst et medlem af bestyrelsen.

§6 Egnenes organisering og mødevirksomhed

Egnene ledes kollektivt af forummets repræsentanter med mulighed for, at udpege en koordinator med ansvar for indkaldelse og koordinering af møder, hvis der skønnes behov herfor.
Egnenes funktion og opgave er ved dialog og koordinering at styrke udvikling og attraktiviteten af egnen via debat, events, projekter og handling.
Egnene kan arbejde for, at søge samarbejde med, og indgå i partnerskaber med Faaborg-Midtfyn kommune om tiltag der udvikler egnen.
Endvidere kan egnenes arbejde omhandle:

 • Koordinerer opgaver og projekter, der egnsvis skaber større sammenhæng og samarbejde mellem lokalråd, og foreninger samt mellem landsbyer og byer.
 • Koordinerer tiltag og events der kan inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig lokalt
 • Arbejde sammen om at markere og synliggøre egnes særlige profil og karakter

Møder i egnene afholdes kvartalsvis, eller når de opstår behov herfor.
Møder i egnene kan afholdes som samarbejdsmøder hvor eksterne repræsentanter uden for repræsentantskabets kreds kan inviteres med.
Egnene kan nedsætte arbejds- og projektgrupper.

§7 Repræsentantskabsmøder og årsmøde

I Februar afholdes et årsmøde og repræsentantskabsmøde, hvor alle interesserede i lokalsamfundene kan deltage.
Årsmødet varsles 4 uger før afholdelse ved offentlig annoncering samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.
Dagsordenen for årsmødet skal indeholde beretning for det forløbne år, forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse, indkomne forslag og valg af revisor.
Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Kun udpegede medlemmer, max 2, fra lokalrådene til repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.
Repræsentantskabsmøder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.

§8 Økonomi og regnskab

Organisationens virke finansieres ved offentlige tilskud, private bidrag og ved eventuelle aktiviteter.
Organisationens regnskab følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder regnskab, der efter godkendelse i bestyrelsen og foretaget revision forelægges på årsmødet til godkendelse.
Regnskabet udsendes til repræsentantskabet ugen op til årsmødet.
Regnskabet revideres af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Organisationen kan formidle og bevilge midler til de tilknyttede lokalråd, og egne efter skriftlig ansøgning og efterfølgende dokumentation af forbrugte midler.
Der kan ikke optages lån i organisationens navn.

§9 Tegning og hæftelse

Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune tegnes i forening af formanden, næstformanden og kassereren.
Organisationen hæfter for sine forpligtelser kun med den til organisationen hørende formue.
Der påhviler ikke medlemmerne af repræsentantskab eller bestyrelse nogen personlig og/eller solidarisk hæftelse for organisationens forpligtelser.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med et årsmøde.
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 uger før årsmødet sammen med indkaldelse til mødet, og skal foreligge skriftligt til information på selve årsmødet.
De nye vedtægter vil træde i kraft umiddelbart efter af 2/3 af årsmødet stemmeberettigede repræsentanter har stemt for en samlet godkendelse af vedtægterne.

§11 Opløsning af Fynsland

Opløsningen af organisationen kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Disse møder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden.
Disse møder skal afholdes med højest 2 måneders mellemrum.
Opløsningen skal besluttes på hvert af de to møder, hvis halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
Ved beslutning om opløsning af organisationen skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af organisationens eventuelle formue, der skal tilgodese lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på stiftende møde for repræsentantskab i Krarup den 30. september 2006
Ændring i § 3,5, og 6 besluttet på årsmøde 5.3. 2011
Ændring i § 4,5 og 6 er godkendt på årsmøde 18.3. 2014
Ændring i § 1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 11 er godkendt på årsmøde 23.2. 2017