Fynslands arbejde med landsbyplaner bygger på 4 værdier:

 • Strategi og forankring
  At landsbyerne får en strategi som fungerer som pejlemærke for de indsatser som landsbyens borgere, foreninger, erhverv og institutioner er enige om, skal drive landsbyens udvikling. Landsbystrategier/landsbyplaner skal indgå på lige fod med kommunes øvrige strategier i den forløbende udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Samtale og udsyn
  At motivere og engagere borgere via samtaler på tværs af de lokale fællesskaber for derigennem at skabe grundlag for at der kan træffes fælles beslutninger om fælles anlægninger. At arbejde med de nære relationer i samspil med eksterne samarbejdspartnere for at styrke landsbyens position og mulighed i en global verden.
 • Bæredygtighed og innovation
  At skabe rum for samtale om hvad der skal være de bærende værdier for landsbyen og landsbyens bidrag til en mere bæredygtig verden. At gentænke landsbyens funktion.
 • Kompetencer og Viden
  At bringe borgernes individuelle kompetencer og viden i spil med det formål at opbygge lokal kapacitet til at indgå partnerskaber og netværk der kan benyttes til at trække ressourcer ind til fordel for lokal udvikling.

Fynslands tilgang til landsbyplaner tilrettelægges ud fra :

 • individuelle procesforløb for landsbyerne hvor forløb tilpasses de enkelte landsbyers behov.

Individuelle procesforløb for landsbyerne
Udvikling af landsbyers udviklingskapacitet via landsbyplaner tager udgangspunkt i Landdistriktsforsker Hanne W. Tanvigs metodetilgang omkring Lokal strategisk kapacitet med procesforløb tilpasset de enkelte landsbyers behov.
Det kan være forløb hvor;

 • landsbyerne selv står for processen, ofte med lokalrådet som tovholder på processen, og hvor lokalrådene har mulighed for at søge tilskud til eksterne procesfacilitering via Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje.
 • hvor Fynsland søger ekstern medfinansiering til at lave landsbyplansforløb for en række landsbyer med mulighed for ekstern procesfacilitering.
 • Fynsland i samarbejde med kommunen kobler sig på konceptforløb sammen med landsbyer i andre kommuner.

 

Fynsland arbejde med landsbyplaner i 2024 tager udgangspunkt i flg.:

 • Landbyplanforløb i Faldsled-Millinge-Svanninge og Ryslinge med eksterne procesfacilitering af Rådgivningsfirmaet Resonans
 • BLUP – Bæredygtig Landsby Udviklings Planer i samarbejde med Landsbyhøjskolen
 • Dialog med de enkelte lokalråd og landsbyer ift. nuværende landsbyplaner og behov for nye procesforløb samt understøtning heraf. Herunder understøtning af dialogen mellem lokale aktører ift. at konkretisere indsatsområder i landsbyernes udvikling
 • Dialog med politikere og forvaltning om, hvordan landsbyplaner inddrages i det fortløbende udviklingsarbejde. Herunder at Landsbyplaner præsenteres for de stående politiske udvalg, og administrativ understøtning af landsbyernes arbejde med realisering af de konkrete indsatsområder.