Høringssvar

Som paraplyorganisation for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune tilstræber Fynsland at udarbejde samlede høringssvar til emner og forslag fra Faaborg-Midtfyn Kommune, som har betydning for lokalrådene. Men retter også henvendelse til kommunen på konkrete problemstillinger der berører borgerene i lokalområderne.

Nedenfor kan du orientere dig om det henvendelser Fynsland har sendt til Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020.

EMNE

RESUME

DOWNLOAD

6.5.2021
Høringssvar til Kulturstrategien 2021 – 2028.

Støtte til nye indsatsområde: ”Kunst og kultur som løftestang for udvikling af byer og lokalsamfund” og at der i strategien er fokus på samskabelse og at styrke samarbejdet med lokale aktører.

Forslag om at inddrage en række lokale kulturbærende institutioner.

17.2.2021
“Bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere ledelse”.

Forslag til “bedre sammenhængende Opvækst- o Læringsområde bl.a. nedlæggelse af landsbyordningen samt slankere ledelse” opfordre Fynsland og lokalrådene politikerne om at tage forslaget af bordet.

6.11.2020
Legepladser

Forslag om at forberede mulighederne for at fastholde og udvikle legepladser i kommunens landsbyer, med en konkret forslag om en legepladsstrategi.

22.11.2020
Kriterier for Landdistriktspuljen 2021

Forslag om at fastholde de nuværende kriterierne for henholdsvis Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje og Slå i gang pulje. Etablering af en “Verdensmålspulje samt at øremærke midler til arbejdet med landsbyplaner og indsatser under landsbyanalysen.

19.10.2020
Indstilling til projekter i landdistriktspuljens 2. ansøgningsrunde

Indstilling om at give 100% tilskud til 5 ud af 6 projekter for at sikre realisering og afslag til et enkelt projekt.
Indstilling om kommunal medfinansiering til Allested-Vejles deltagelse i forsøgsprojektet omkring BLUP – Bæredygtige Lokale Udviklings Planer.
Uforbrugte midler føres over i 2021 puljen.

14.8.2020
Budget 2021

Opbakning til at der afsættes midler til “ny strategisk drift” med forslag om ressource tilførsel ift. at kunne øge og understøtte indsatsen i udviklingssporene “tættere på” og “Attraktive By- og Lokalsamfund” i kommunens udviklingsstrategi.
Forslag om at fjerne besparelsesforslag under “Opvækst og Læring” samt “Sundhed og Omsorg” da det “devaluerer kommunens attraktivitet som bosætningskommune.
Forslag om at øge ressourcerne på landdistriktsområdet for at understøtte indsatser der udspringer af Landsbyanalysens fokusområder.

5.5.2020
Indstilling til projekter i landdistriktspuljens 1. ansøgningsrunde

Indstilling om at give tilsagn til et ud af to projekter.